Regulamin

Niniejszy („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym („Festiwal Roślin”) organizowanym przez GTP FLAMING GROUP Sp. z o.o. („Organizator”) oraz stanowi część umowy o zawieranej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem wydarzenia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany programu, modyfikacji wybranych atrakcji bez podania przyczyny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia – zmiany terminu wydarzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. ‘”Siła wyższa”). W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Uczestnik może użyć bilet wstępu w nowym, wskazanym przez Organizatora terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia wstępu posiadaczowi biletu, bądź usunięcia dowolnego uczestnika z miejsca wydarzenia (osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, niebezpieczne dla pozostałych uczestników, naruszające ogólny porządek itd.) bez podania przyczyny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzenia (kradzieże, zgubienia, zniszczenia itp.).

5. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego powiadomienia, z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji źródła zakupu biletu uczestnika.

7. Bilety są jednorazowego użytku (tylko na jeden dzień, dla jeden osoby) i nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

8. Na wydarzeniu jest bezwzględny zakaz wstępu ze zwierzętami.

9. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.

10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń zarządzeń osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia.